Information till studenter

Etiketter

UtbildningKulturInvånareStuderande

Har institutet semester? Hur behandlas personuppgifter? Kan jag få hjälp med att delta i onlinekursen? Du kan hitta svaret på dessa och många andra frågor här.

Ihmisiä kannettavan tietokoneen äärellä.

Verksamhetsprinciper

Genom att anmäla sig på en kurs binder studeranden sig att iaktta följande verksamhetsprinciper som Vanda vuxenutbildningsinstitut har. Dessa principer finns för att skapa de bästa för-utsättningar för verksamheten som medborgarinstitutet har och samtidigt befrämja allmän trivsel, säkerhet, lusten att studera och goda seder:

 • Man ska komma i tid till undervisningen samt följa instruktioner som läraren ger.
 • I slutet av timmarna ska klassrummet och den egna platsen vara i god ordning.
 • Studerandena har rätt till en trygg inlärningsmiljö. För att säkra denna miljö ska man bete sig vänligt och ta de andra i beaktande, ingen ska behöva lida av någon typ av mobbning.
 • Det är förbjudet att störa undervisningen eller att bete sig osakligt.
 • Det är förbjudet att bete sig hotande eller våldsamt.
 • Det är förbjudet att använda alkohol eller rusningsmedel eller komma till undervisningen under påverkan av dessa. Drogfall meddelas alltid till polisen.
 • Studerandena är skyldiga att meddela om de märker mobbning, störande beteende eller våld. Dessa ska meddelas till läraren eller någon annan medlem av institutets personal.
 • Det är förbjudet att röka på institutets område.
 • Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti.
 • Institutets egendom ska användas omsorgsfullt. All skada till egendomen ska meddelas läraren eller institutets personal.
 • Studerandena är skyldiga att ersätta den skada de avsiktligt har förorsakat.
 • Kursavgiften ska betalas i tid.
 • Om man inte följer verksamhetsprinciperna är det möjligt att deltaganderätten avslås.

Läsår, semester och lediga dagar

Vuxenutbildningsinstitutets läsår är uppdelat i två terminer: höstterminen 1.8. augusti–31.12. december och vårterminen 1.1.–31.7. Kurserna startar under hela läsåret. Du kan se start- och sluttiderna för kurserna för varje kurs på Ilmonet.fi

Kursens längd anges vanligtvis i lektioner. Längden på en lektion är 45 minuter.

Vuxenutbildningsinstitutets semester och lediga dagar

Under vinterlovsveckan (vecka 8) och höstlovsveckan (vecka 42) är undervisningen inställd (undantag nämns i kursinformationen). Undervisningen anordnas inte heller följande dagar:

 • alla helgons dag
 • självständighetsdagen
 • skärtorsdagen
 • långfredagen
 • annandag påsk
 • första maj
 • valborgsmässoafton
 • Kristi himmelfärdsdag

Det är vanligen ingen undervisning på kvällen före en helgdag, eftersom vissa ställen är stängda. Du kan kontrollera kurstiderna på Ilmonet.fi eller vår kundtjänst.

Distansundervisning

Online-kurs

De distansutbildningsprogram som används i Vanda vuxenutbildningsinstitut är Microsoft Teams, Zoom och onlineinlärningsmiljön It's Learning.

Microsoft Teams och Zoom är applikationer som används i lektioner som genomförs online "live", vilket innebär att läraren och eleverna är tillsammans online vid en bestämd tidpunkt. Klassrummet där vi träffas är därför Zoom eller Teams. Du får en länk i din e-post som du kan delta i klassen med.

It's Learning är en lärplattform online. Det är ett online "klassrum" där läraren lägger in uppgifter som eleverna gör och där även uppgifter enkelt kan returneras. Den returnerade uppgiften kan vara text, video eller inspelning. Kommentarer till de inlämnade uppgifterna kan ges antingen av en annan elev, flera elever eller läraren. I en onlinekurs kan du också göra och lämna tillbaka uppgifter i samarbete med andra studenter.

Kurslärare kan också själva besluta om användningen av andra plattformar. Om en annan plattform nämns i din kursinformation kommer kursläraren att ge dig råd om hur du använder den.

Studiepoängskurser

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Lärande sker på medborgarinstitutets alla kurser. På medborgarinstitutet har man vanligtvis kunnat få ett intyg om sitt deltagande i kurserna, men det som man lärt sig har inte bedömts.  Det nuvarande samhället baserar sig emellertid på livslångt lärande, och för att göra kunnandet synligt har det ansetts nödvändigt att också möjliggöra erkännande av kunnande som förvärvats på medborgarinstitutets kurser. Studiepoängskurser har ordnats på medborgarinstituten från och med hösten 2021.

Medborgarinstitutverksamheten fortsätter precis som förut. Alla kan anmäla sig till den kurs de önskar, och det är upp till var och en att avgöra hur målinriktat deltagandet ska vara. Alla kurser kommer inte att bli studiepoängskurser. Friheten inom studierna på medborgarinstitut kommer att bestå också i fortsättningen.

Vad innebär erkännande av kunnandet på medborgarinstitutets kurser?

Kursutbudet kommer i fortsättningen också att omfatta mer målinriktade kurser. Kurserna har klart definierade inlärningsmål och om det inte är fråga om en nybörjarkurs, har det fastställts vad man ska kunna när man kommer till kursen. Om du aldrig har använt en symaskin tidigare bör du leta efter en grundkurs där du lär dig att använda en symaskin, snarare än en kurs där det i beskrivningen står att du måste vara insatt i hur man använder en symaskin, för då lär du dig inte grunderna på den kursen.  Vad beträffar språkkurserna: om du inte läst grunderna i ett språk ska du inte gå på en fortsättningskurs.

Studiepoäng behöver inte avläggas på en studiepoängskurs

Vem som helst kan anmäla sig till en studiepoängskurs och det är inte nödvändigt att avlägga studiepoäng. På samma kurs kan det finnas studerande som avlägger studiepoäng och studerande som inte gör det. Gemensamt för alla som deltar i kursen är ändå att de under kursen lär sig det som fastställts i inlärningsmålet. Också sådana färdigheter som de studerande enligt kursbeskrivningen ska behärska innan kursen, gäller för alla studerande.  Dessa färdigheter lärs inte heller ut till andra studerande.

Du kan delta i kursen, även om du inte önskar få studiepoäng men ändå är intresserad av mer målinriktade studier. I början av kursen kan alla deltagare besluta om de vill avlägga studiepoäng eller inte. Ett officiellt samtycke till avläggandet ges, men du kan återkalla samtycket under kursens gång om du ändrar dig.

Hur framskrider studiepoängskursen?

En studiepoängskurs är likadan som de andra kurserna, men har ett mer ingående program och mer detaljerade mål. I början av kursen berättar läraren vilka bedömningskriterierna är och vad du ska kunna för att få en godkänd prestation för kursen. En väsentlig skillnad till en vanlig kurs är att studiepoängskursens lärare bedömer ditt kunnande mer och ger dig respons.

Kunskaperna ska dokumenteras och det kan du göra till exempel genom att föra en inlärningsdagbok tillsammans med läraren på ett överenskommet sätt, genom deluppgifter som bedöms under kursen eller på något annat sätt som du kommit överens om med läraren.  Det väsentliga är att du under kursen eller i slutet av den visar prov på att du lärt dig de saker som fastställts i kursens inlärningsmål. I bedömningskriterierna definieras på vilken nivå kunskaperna ska vara för att kursprestationen kan bedömas som godkänd.

En studiepoäng anger kursens omfattning

Beräkningsmässigt motsvarar 1 studiepoäng 27 timmars studier. I detta ingår kursens undervisningstimmar, men också den tid du använder hemma till exempel för att göra uppgifter, dokumentera det du lärt dig, läsa eller någon annan tid du behöver för att skaffa dig kunskap.  En studiepoäng motsvarar alltså inte fullt ut något exakt timantal.

Studieinfo och betyg

Visste du att du kan logga in dig med dina bankkoder i tjänsten opintopolku.fi, i Min studieinfo och se dina studier? Yngre personer ser i tjänsten alla sina officiella utbildningar, men alla äldre examina har inte (än) förts in i tjänsten. I och med lagändringen överförs också de studiepoängskurser du avlagt vid medborgarinstitutet till det så kallade datalagret Koski. I början av kursen möjliggör det samtycke du gett att uppgifterna överförs till Studieinfo, men du kan också förbjuda att uppgifterna överförs dit.

Du får ett betyg av Vuxenutbildningsinstitutet som du kan använda för att bevisa dina kunskaper och ditt kunnande till exempel för en arbetsgivare. Betyget kan också användas för att bevisa dina kunskaper i andra studier, men i slutändan är det alltid den mottagande läroanstalten som beslutar om din kurs godtas som en del av en större examen eller inte.

 

Vanliga frågor

Keywords

StudierKurserStöd för studier